מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

תוכן עניינים

מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר האינטרנט של בטר קייר בע"מ (להלן: "החברה") בכתובת: https://bettercare.info (להלן: "האתר"). 

החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות משתמשי האתר.  במדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלו תמצא את הכללים לפיהם פועלת החברה כדי להגן על ערך חשוב זה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהלן קובעים מהם נהלי החברה בנוגע לאיסוף, שימוש וגילוי מידע שמשתמשי האתר מעבירים לחברה וכן את התנאים החלים עלייך בנוגע לשימוש באתר.

אנא קרא את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש שלהלן עד סופם בטרם השימוש באתר או מסירת כל מידע שהוא באמצעותו. בעת השימוש באתר זה, ובעת שליחת מידע תוך שימוש באתר, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מסכים לתנאים שלהלן במלואם. 

מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

המידע שאנו אוספים

החברה אוספת מספר סוגים של מידע מהמשתמשים:

 1. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הינו מידע אנונימי שאינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין בעת השימוש באתר שאינו מאפשר את זיהוי המשתמש. מידע זה משמש את החברה לצורך הפעלת האתר בצורה מיטבית, לשמירה על איכות השירותים ולצורך ניתוח וסטטיסטיקה כללית. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילות המשתמש באתר באופן שלא מקושר למשתמש ספציפי, לרבות אך לא רק, מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו אתה מבקר באתר, הכולל כתובת IP, סוג הדפדפן, זמני גישה, האם גלשת באתר באמצעות מחשב או טלפון נייד, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת, וכיו"ב. 
 2. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הינו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי נאסף, לדוגמא, כאשר אתה מבקש ליצור קשר עם החברה באתר. מידע אישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ונושא אופי פרטי או רגיש, כגון שמך המלא, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך. 

למען הסר ספק, מידע לא אישי אשר קשור למידע אישי ייחשב כמידע אישי, כל זמן שזיקה זו מתקיימת. 

שים לב

אנו נמנעים מלאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת במסגרת אישורך את מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה, בעצם השימוש שלך באתר, וביצירת הקשר איתנו באמצעות האתר במקום המיועד לכך.

אין עלייך חוב למסור ו/או לאשר למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל ליצור עימך קשר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לחברה במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין).

 • שימוש במידע שאנו אוספים

החברה ו/או הנציגים הפועלים מטעמה עושים שימוש במידע כמפורט להלן.

 1. אנו משתמשים במידע לא-אישי לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים באמצעותו.
 2. אנו משתמשים במידע אישי על מנת

  1. להעניק את השירותים למשתמשים כפי שמתואר במדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלו, וכמוסכם ו/או כפי שיוסכם עימך.
  2. לצרכי בקרה ואבטחת המידע של האתר.
  3. לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך בתחום פעילות החברה, מעת לעת.
  4. להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית.

העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי שברשותה בכל אחד מהמקרים הבאים: 

 1. יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי, כללי ולא אישי לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרים באתר ו/או בכל עמוד של האתר, וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המשתמשים;
 2. על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
 3.  על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות תנאי שימוש אלה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש;
 4. על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון;
 5. על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים;
 6. על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על אבטחת מידע של החברה, של המשתמשים או של הציבור;
 7. במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה;
 8.  על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים של החברה), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה (כגון שירותי אירוח ענן), כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; ו/או
 9. שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש.
 • שינוי או מחיקה של מידע אישי שלך

בכל עת שתרצה הינך רשאי לפנות לחברה ב – Support@bettercare.co.il  ולבקש להפסיק לקבל הודעות דוא"ל או כל תקשורת אחרת מהחברה ו/או מספקים ו/או מצדדים שלישיים הקשורים לחברה ו/או למחוק את המידע האישי שלך מרישומי החברה. כמו כן, באפשרותך לבקש גישה למידע האישי שהעברת לחברה או לבקש תיקון ו/או עדכון של מידע אישי זה.

שים לב: אלא אם תורה לנו בכתב אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרות שבגינם נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

קטינים

אנו פועלים שלא לאסוף מידע אישי מכל מי שידוע כי הוא מתחת לגיל 18. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שמשתמשים מתחת לגיל 18 אינם עושים שימוש באתר. אם הינך מתחת לגיל 18 הינך מתבקש שלא למסור כל מידע אישי שלך ו/או של צד שלישי כלשהו לחברה

אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

כמו כן, החברה נוקטת בפעולות הסברה לעובדיה בכל הנוגע לחשיבות השמירה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי שהם מפקידים בידי החברה.

מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהמידע המאוחסן באתר מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו כן, אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה לאבטח מידע המועבר אליה על ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר החברה, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים באתר עצמו. 

שירותי צדדים שלישיים 

אנו רשאים להשתמש בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף במסגרת האתר. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. יחד עם זאת, לחברה אין שליטה על צדדים שלישיים אלה ואין היא אחראית לשימוש שאתרים אלה עושים במידע אישי שלך. בכדי לקבל מידע על מדיניות הפרטיות של אתרים אלה, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך ואיזה שימוש נעשה בהם.

טכנולוגיות מעקב  (Cookies)

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים מטעמנו משתמשים בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לאתר), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר. 

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. 

עם זאת, יש לשים לב כי, אם תמחק טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם מאפייני ה-Flash ישונו, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. 

זכויות קניין רוחני

האתר וכלל התכנים והעיצובים והמידע שבו, וכל זכויות קניין הרוחני בו, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הינם של החברה ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה ישמרו בידי החברה ונותני הרישיון שלה. 

מדיניות הפרטיות תנאי שימוש אלה אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבל באתר וזו ניתנת לביטול. אף הוראה במדיניות הפרטיות תנאי שימוש לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין. 

סימני מסחר ושמות מסחריים

הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר ו/או החברה ו/או השירותים המוצעים על ידי החברה (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם (להלן: "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת במדיניות הפרטיות תנאי שימוש אלה.   

הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים בה, מנהליה ועובדיה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמש או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים ממדיניות הפרטיות תנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר ו/או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים בה, מנהליה ועובדיה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים בה, מנהליה ועובדיה עבור כל הנזקים הנובעים ממדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר, תוגבל לסך של מאה ₪.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל. 

שינויים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר לרבות הפסקת פעילות האתר או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה ו/או נציגי החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים בה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראיים כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת האתר ו/או השירותים. 

לחברה אין חובה לספק עדכונים או שדרוגים של האתר תחת תנאים אלו. ככל שרלוונטי, החברה תספק עדכונים ותמיכה ישירות למשתמש, לפי שיקול דעתה. 

אם הינך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באתר, אנא צור עמנו קשר באמצעות האתר או בכתובת דוא"ל: support@bettercare.co.il . 

זמינות האתר והשירותים

זמינות ופונקציונאליות האתר תלויה בגורמים רבים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר יהיה זמין. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיו זמין בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הנך מסכים כי, החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד.  

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש" בעמוד הבית של האתר. שינויים מהותיים יכנסו לתוקף תוך שלושה (3) ימים ממועד החלפת הקישור כאמור לעיל. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון, והמשך השימוש שלך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. 

הפסקת פעילות האתר

החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הינך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות האתר. 

הוראות תנאי הפרטיות ושימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף.  

כללי

(א) מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים במדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר ו/או לשימוש בו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת במדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים במדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי ממדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.   

צור קשר

אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות או הערות בקשר למדיניות הפרטיות ותנאי שימוש אלה או כל נושא אחר כתוב אלינו: Support@bettercare.co.il . אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.